Regelingen

Facultaire regelingen

Naast de onderwijs- en examenregelingen zijn er nog diverse andere regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden: BA-, MA-werkstuk, regels en richtlijnen tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.


Vragen, klachten en suggesties over je opleiding

Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties die je opleiding betreffen, kun je als student terecht bij de studiecoördinator van de betreffende opleiding. Voor facultaire zaken die studieoverstijgend zijn, kun je terecht bij de assessor van de faculteit.


Ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris behandelt klachten van studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit. Met een onbehoorlijke behandeling wordt bedoeld een behandeling die respectloos is, oneerlijk, niet volgens de regels, of anderszins vervelend of nadelig voor de student. De ombudsfunctionaris heeft een onafhankelijke positie binnen de universiteit en een geheimhoudingsplicht zodat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.