Bestuur en medezeggenschap

Bestuurlijke organisatie en medezeggenschap

De Faculteit der Geesteswetenschappen is een zeer brede faculteit met een complexe bestuurlijke structuur. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs naar voren brengen en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt studentlid worden van een aantal bestuursorganen en commissies.


Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie/bedrijfsvoering.


Faculteitsraad

De faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over uiteenlopende zaken die de faculteit aangaan, waaronder het onderwijs. Ze fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van de studenten en het wetenschappelijk en het ondersteunend en beheerspersoneel bij belangrijke beslissingen.


Ideeënbus Faculteitsraad

Heb je een goed idee om de gang van zaken aan onze faculteit te verbeteren? De faculteitsraad hoort het graag van je! Of het nu gaat om de bewegwijzering van de gebouwen, de planning van de roosters, formulieren voor het personeel, het gebruik van social media of internet: laat het ons weten! Je kunt je idee eenvoudig insturen via de digitale ideeënbus.


Student-lid faculteitsbestuur

Aurelie van ’t Slot is de assessor van Geesteswetenschappen, student-lid van het faculteitsbestuur. De assessor behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit, op allerlei terreinen. De assessor onderhoudt ook de contacten met de studieverenigingen en met studentenorganisaties op universitair niveau.


Opleidingsbesturen

De faculteit Geesteswetenschappen is een zeer brede faculteit met een complexe bestuurlijke structuur. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs naar voren brengen en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt studentlid worden van een aantal bestuursorganen en commissies.


Opleidingscommissie

Om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken heeft de faculteit een kwaliteitszorgstelsel ontwikkeld, met als belangrijkste orgaan de opleidingscommissie (OC). Elke opleiding heeft een eigen OC. Je kunt de leden hiervan altijd benaderen met vragen of klachten over het onderwijs. Ook kun je zelf een rol spelen door als studentlid invloed uit te oefenen op alle mogelijke onderwijszaken die spelen bij jouw opleiding.


Examencommissie

Er is voor elke opleiding een examencommissie. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling.


Commissie Onderwijs

De vaste commissie voor het onderwijs adviseert het faculteitsbestuur - gevraagd en ongevraagd - over allerlei aspecten van het facultaire onderwijsbeleid. Daarnaast vervult ze de rol van opleidingscommissie voor de kerncurriculumvakken.