Onderwijsorganisatie

Het onderwijs aan de Faculteit der Geesteswetenschappen valt onder de verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur.

Vice-decaan

Binnen het bestuur zijn vice-decanen dr. Joost Augusteijn en dr. Egbert Fortuin belast met algemene onderwijszaken, net zoals het bachelor- en masteronderwijs. Zij bewaken omgevingsfactoren als arbeidsmarktontwikkelingen en marktpositie en vertalen deze in voorstellen voor vernieuwing van onderwijsprogramma's. Ze nemen initiatieven voor didactische vernieuwingen, ondersteunen en houden toezicht op de evaluatie van het onderwijs en de docenten en de follow-up daarvan binnen de opleiding en in het personeelsbeleid. Ook stellen zij globale randvoorwaarden voor de onderwijsprogramma's vast. Hiertoe treden zij regelmatig in overleg met de opleidingsbesturen.

Facultaire adviescommissie onderwijs

Het faculteitsbestuur laat zich gevraagd en ongevraagd over onderwijszaken adviseren door een facultaire commissie. Deze bestaat uit vijf docenten, vijf studenten en een studiecoördinator. Meer informatie over deze commissie is hier te vinden.

Opleidingsbestuur

Elke bachelor- of masteropleiding heeft een opleidingsbestuur, dat bestaat uit ten minste een voorzitter en een studentlid. Dit bestuur stelt het onderwijsprogramma vast, na goedkeuring door het faculteitsbestuur.

Instituten

Het wetenschappelijk personeel van de faculteit is ondergebracht in zes instituten. Elk instituut wordt geleid door een wetenschappelijk directeur. Samen vormen de instituten de Graduate School. In overleg met de opleidingsbesturen en zonodig het faculteitsbestuur bepaalt de wetenschappelijk directeur welke stafleden welke cursussen verzorgen binnen de vastgestelde onderwijsprogramma's. Alle instituten hebben een instituutsraad, die fungeert als adviesorgaan voor de wetenschappelijk directeur.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een wettelijk voorgeschreven opleidingscommissie. Bij verwante bachelor-  en masteropleidingen is er veelal sprake van een personele unie in de samenstelling van deze commissies. Binnen de opleidingen hebben zij een zelfstandige positie. Zij dragen onder meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van vak- en programma-evaluaties; daarnaast adviseren zij zowel het faculteitsbestuur alsook de opleidingsbesturen over belangrijke zaken betreffende het onderwijs.

Elk jaar wordt in het najaar, bij gelegenheid van het wisselen van de samenstelling van de opleidingscommissies, in samenwerking met het ICLON een workshop georganiseerd voor de nieuwe studentleden. Doel is de studenten voor te bereiden op de taken en verantwoordelijkheden die het lidmaatschap van de opleidingscommissie met zich meebrengt. Dat gebeurt door hen met behulp van een rollenspel te laten oefenen in vergadertechniek aan de hand van een casus.

Examen- en toelatingscommissies

Elke opleiding kent een wettelijk voorgeschreven examencommissie. Voor verwante bachelor-, master en doctoraalopleidingen is er één gemeenschappelijke examencommissie. De leden ervan worden door het faculteitsbestuur benoemd uit de medewerkers die bij de desbetreffende opleiding met onderwijs zijn belast; de examencommissies hebben vastgelegde wettelijke bevoegdheden. Bovendien kent elke opleiding een toelatingscommissie, die belast is met het uitvoeren van de toelatingsprocedure voor de bachelor- en masteropleidingen.

Faculteitsreglement

De randvoorwaarden voor de organisatie van het facultaire onderwijs zijn neergelegd in het Faculteitsreglement.

Laatst Gewijzigd: 11-05-2015