Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

Ub nieuws met: tentoonstellingsagenda, lezingen, verbouwingsnieuws..

Forum - 27 juni 2007

Tentoonstelling: Buitengewone aanwinsten van Bijzondere collecties

Tot en met 4 juli 2007 wordt een selectie van buitengewone aanwinsten van de afdeling Bijzondere collecties tentoongesteld in de Universiteitsbibliotheek. De te bezichtigen stukken zijn in de periode 2006-2007 verkregen dankzij schenking uit privéverzamelingen en aankoop met behulp van fondsenwerving. De tentoonstelling geeft een dwarsdoorsnee van waardevolle materialen met zowel oude als moderne werken waaronder boeken, brieven en prenten. Zo is onder andere een unieke verzameling uitgaven van en over Dante te zien, en de brievencollectie van Ad van Noppen uit de Tweede Wereldoorlog welke een treffend beeld schetst van de door de nazi’s beperkte legale publicatiemogelijkheden. Verder licht de UB een tipje van de sluier van het Kellendonk archief dat naar verwachting vanaf eind 2007 in te zien is in de Leeszaal Bijzondere Collecties.  

De unieke verzamelingen van de afdeling Bijzondere Collecties zijn beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. In toenemende mate worden ze ook digitaal toegankelijk gemaakt. Beschrijvingen van Bijzondere collecties zijn te bekijken via www.ub.leidenuniv.nl/collectiebeschrijvingen.

De tentoonstelling van Buitengewone aanwinsten van Bijzondere collecties is tot en met 4 juli gratis te bezichtigen in de Universiteitsbibliotheek gedurende openingsuren.

Tijdelijk minder studiekabinetten bij de Universiteitsbibliotheek

Sinds 11 juni zijn er tijdelijk maar 7 van de 13 studiekabinetten beschikbaar. Wegens verbouwing wordt de Leeszaal Bijzondere Collecties met de daarbij behorende beveiliging deze zomer  verplaatst van de 2e verdieping naar de zaal op de 1e verdieping. Hier bevinden zich de studiekabinetten A t/m F, die daarom tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Na de opening van de nieuwe Leeszaal op de 2e verdieping (eind 2007) komen ze opnieuw beschikbaar.

Studenten, medewerkers en onderzoekers kunnen gebruik blijven maken van de overige 7 studiekabinetten van de UB om extra rustig te werken. Deze bevinden zich op de 1e verdieping van de Universiteitsbibliotheek. Het toegangsbeleid is recent vereenvoudigd om de gebruikers zo ruim mogelijk te kunnen bedienen. Vooraf reserveren is niet meer mogelijk, de sleutels worden per dag(deel) uitgegeven bij de receptie van de UB. Het gebruik van de studiekabinetten is aan regels gebonden. Indien u een ULCN account heeft kunt u in de studiekabinetten met uw eigen laptop een verbinding maken met het internet (via UNoA)

Tentoonstelling: Leren van emblemen

De Universiteitsbibliotheek Leiden opent op 6 juli 2007 om 14:30 uur de tentoonstelling Leren van Emblemen, waarbij een selectie van unieke embleemboeken uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw getoond wordt. De tentoonstelling is tot en met 24 september gratis te bezichtigen tijdensvan de bibliotheek.

Recent onderzoek
Aanleiding voor de  tentoonstelling is de verschijning van het boek Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout, vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden geschreven door mevrouw dr. A. Frank-van Westrienen. Aan de hand van een bewaard gebleven schoolschrift van een Haagse leerling aan de Latijnse school speurde de auteur de bronnen op in de collectie embleemboeken van de Universiteitsbibliotheek Leiden. In haar boek beschrijft ze hoe leerlingen de lesstof toen verwerkten door emblemen te bestuderen en na te tekenen. Dit is een nieuw gegeven in onze kennis over de leermethoden aan de Latijnse school. Tot nu toe was alleen veel bekend over de lesstof.

Feestelijke opening
De  tentoonstelling wordt op 6 juli geopend met de presentatie van het boek van Frank-van Westrienen en lezingen door Prof.em.dr. C.H. Heesakkers (emeritus hoogleraar Neolatijn aan de Universiteit Leiden) en Prof.em.dr. K. Porteman (emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde (1550-1800) aan de K.U. Leuven, deskundige op het gebied van de embleemleer). Het boek is tijdens de aansluitende receptie verkrijgbaar bij een voor de gelegenheid speciaal ingerichte stand van Uitgeverij Verloren.

Prof.dr. Marika Keblusek nieuwe directeur Scaliger Instituut

Op donderdag 7 juni heeft prof.dr. Paul Hoftijzer afscheid genomen als directeur van het Scaliger Instituut van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Hij is vanaf die datum opgevolgd door prof. dr. Marika Keblusek. Na haar studie Nederlands in 1997 in Leiden is Keblusek (1965) gepromoveerd op een proefschrift over de Haagse boekhandel in de zeventiende eeuw. Aanvankelijk was boekwetenschapper dr. Bert van Selm haar promotor, na diens overlijden werd deze rol overgenomen door prof.dr. Paul Hoftijzer.

Collecties
Na haar promotie heeft Keblusek diverse postdoc-plaatsen bekleed in Leiden, als laatste binnen het door haar aangevraagde Vidi-project ‘Double Agents’. Ook maakte ze twee tentoonstellingen voor het Haags Historisch Museum. In 2003 werd ze door de P.A. Tiele Stichting benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is ze werkzaam bij de opleiding Kunstgeschiedenis van de Leidse letterenfaculteit, waar ze zich bezig houdt met onderzoek naar collecties in het algemeen, en de Leidse universitaire en UB-collecties in het bijzonder. Vanuit die laatste positie kan ze een bemiddelende rol spelen in onderwijs en onderzoek ten aanzien van de Bijzondere collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Taken
De directeur van het Scaliger Instituut heeft de algemene en dagelijkse leiding van de werkzaamheden. Daarbij gaat het om het fellows programma (ca. 12 per jaar), de organisatie van cursussen, lezingen, workshops, symposia, tentoonstellingen, alsmede van de jaarlijkse ‘winterschool’. De directeur onderhoudt contacten met conservatoren, onderzoekers en instellingen binnen en buiten Leiden, stimuleert en faciliteert onderzoeksprojecten en verzorgt publicaties over de collecties.


Twee nieuwe publicaties Scaliger Instituut

Op donderdag 7 juni 2007 hield Scaliger hoogleraar Prof. dr. Wim Gerritsen een publiekslezing met de titel ‘De zeven vrije kunsten en de Leidse handschriften’. Gerritsen nam deze datum afscheid van het Scaliger Instituut. Gerritsen was de afgelopen zes jaar als Scaliger hoogleraar aan het Scaliger Instituut verbonden. De gedrukte versie van het afscheidscollege, uitgeven door het Scaliger Instituut en Primavera Pers, Leiden, is nu verkrijgbaar:

  W.P. Gerritsen. Europa’s leerschool: de zeven vrije kunsten in de Middeleeuwen. Een rondgang langs Leidse handschriften [Scaliger lezingen nr. 3]. Leiden, Primavera Pers 2007, 48 p. Prijs € 7,50 (excl. verzendkosten).

  Verder is naar aanleiding van het afscheid van Wim Gerritsen en de directeur van het Scaliger Instituut, Prof. dr. Paul Hoftijzer, een liber amicorum verschenen met artikelen geschreven door collega’s uit de faculteiten , de UB en door Fellows van het Scaliger Instituut. Het thema van de bundel is ‘Aangeraakte boeken, pamfletten, handschriften en prenten’:

  K. van Ommen, Arnoud Vrolijk, Geert Warnar, red. Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. [Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, nr. 75], Leiden, 2007, 272 p. Prijs € 15 (excl. verzendkosten).

  Beide boeken zijn te koop bij de coördinator van het Scaliger Instituut, Kasper van Ommen; e-mail: k_van_ommen@library.leidenuniv.nl

Fellows Scaliger Instituut juni-augustus 2007

Het Scaliger Instituut verwelkomt gemiddeld 15 gastonderzoekers, die voor het merendeel uit het buitenland, maar ook uit Nederland afkomstig zijn. Deze fellows kunnen met de Scaliger Research Fellowship Programme, een beursprogramma van het instituut, onderzoek uitvoeren naar (onderdelen van) de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

  In de periode juni-augustus 2007 zullen de volgende onderzoekers aan het Scaliger Instituut verbonden zijn:

 

  • Dr. Martine Julia van Ittersum ( University of Dundee, England): Dead White Men: The Transmission of the Grotius Papers in the Early Modern Period, the Auction of 1864, and it’s Legacy for Modern Scholarship.
 
  • Dr. Helen Hattab (University of Houston, Verenigde Staten), Descartes and the Mechanization of Natural Philosophy
 
  • Professor David T. Runia, (Queen’s College, University of Melbourne, Australië): antieke wijsbegeerte
 
  • Mohammed Reza Tahmasbpour (Tehran University of Art, Iran), Research on the Hotz Collection
 
  • Angela Robles, MA (Universidad de Murcia, Spanje): Burmannus and his correspondence.
 

Lezing over Hugo de Groot (Scaliger Instituut)

Het Scaliger Instituut en de Universiteitsbibliotheek Leiden nodigen u uit voor een lezing door dr. Martine van Ittersum Intellectuele Infrastructuur: De Paperassen van Hugo de Groot (1583-1645).

Van historici die zich bezig houden met ideeëngeschiedenis wordt tegenwoordig verwacht dat zij de 'great minds' uit het verleden in hun historische context plaatsen. Maar in veel gevallen wordt aan dit idee niet meer dan lippendienst bewezen. Zo is er in de geschiedenis van de politieke theorie tot op heden bijna geen aandacht geweest voor de zgn. ‘archeology of archives’. Op welke wijze zijn de paperassen en boeken van denkers als bijv. Hobbes en Locke aan ons overgeleverd? Hoe trachtten zij zelf een nalatenschap te creëren en hoe zijn degenen die deze nalatenschap na hun dood beheerden daarmee omgegaan? En wat zijn de consequenties voor moderne geleerden die hun gedachtegoed bestuderen? Van Ittersum zal in haar lezing proberen een antwoord te formuleren op basis van haar onderzoek naar het persoonlijk archief van Hugo de Groot. De verspreiding van zijn paperassen, die al begon tijdens zijn eigen leven en doorging tot het begin van de 20ste eeuw, heeft het onderzoek naar zijn gedachtegoed zeker bemoeilijkt. Paperassen die qua onderwerp en tijdsperiode bij elkaar horen zijn in verschillende archieven en bibliotheken belandt, zowel in Nederland als in Zweden. Bovendien zijn deze paperassen opnieuw geordend op een aantal tijdstippen in het verleden, eerst door Grotius zelf aan het einde van zijn leven, vervolgens door zijn afstammelingen in de 18de en 19de eeuw, en ‘last but not least’, door archivarissen, bibliografen en bibliothecarissen in de 19de en 20ste eeuw. In de lezing zal een poging gedaan worden deze ontwikkelingen in beeld te brengen en daaruit een aantal conclusies te trekken voor de bestudering van het gedachtegoed van Hugo de Groot.

Dr. Martine van Ittersum is verbonden aan de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Dundee en doet als Scaliger fellow onderzoek naar het onderwerp ‘Dead White Men: The Transmission of the Grotius Papers in the Early Modern Period, the Auction of 1864, and it’s Legacy for Modern Scholarship’.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen op donderdag 26 juli a.s. van 15.30 tot 17.00 uur in de Grote Vergaderzaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden (Witte Singel 27). De lezingen wordt afgesloten met de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het bekijken van enkele boeken en/of handschriften.

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met Kasper van Ommen (coördinator), tel. 071-5272905, e-mail ommen@library.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 06-10-2010