Programma Oudere Nederlandse letterkunde

Binnen deze specialisatie worden literaire teksten uit de vroegmoderne tijd bestudeerd in nauwe samenhang met boekwetenschap, maar ook met geschiedenis, kunstgeschiedenis en andere disciplines, zoals filosofie, theologie of rechten.

Programmainformatie

" class="getfive" title="" alt="" />

De specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde is een specialisatie van de Master Neerlandistiek/Dutch Studies. Je gaat je bezighouden met vragen als: hoe komt het dat de Oudere Nederlandse letterkunde zoveel internationale vertakkingen kent? Waarom zijn er zoveel varianten bekend van teksten uit de middeleeuwen? Hoe verhoudt literatuur zich tot de geleerdentraditie en de actuele politiek? Literaire teksten uit de vroegmoderne tijd worden bestudeerd in nauwe samenhang met boekwetenschap, maar ook met geschiedenis, kunstgeschiedenis en andere disciplines, zoals filosofie, theologie of rechten.
De combinatie van tekststudie met andere disciplines doet een beroep op je creatieve vermogens en leidt vaak tot verrassende inzichten. De overlevering in handschrift en druk is gigantisch en in feite is nog maar het topje van die ijsberg bestudeerd. Er zijn al twee trajecten uitgestippeld, te weten ‘Middelnederlandse tekstcultuur’ en ‘Intertekstualiteit’. Het eerste  verdiept zich in de middeleeuwse wereld van het handgeschreven woord, waarin literatuur onderworpen was aan heel eigen wetten. Kennisoverdracht en literatuur – lering en vermaak – gingen direct samen en er ontstonden allerlei onverwachte of nu ondenkbare verbanden.

Als je interesse uitgaat naar zowel de moderne als de oudere literatuur, dan kun je je verdiepen in de intertekstualiteit, het verschijnsel dat literaire teksten echo’s bevatten van andere (literaire) teksten. Daarin raak je vertrouwd met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om je eigen accenten te leggen.


Roosters en kalender

  • In de roosters voor de MA Neerlandistiek vind je de locaties en tijdstippen van de colleges van de specialisatie Oudere Nederlandse Letterkunde.

  • De facultaire jaarindeling geeft een overzicht van cursusroosters, tentamenperiodes en vakantiedagen.

Studiegids: programmaoverzicht en cursusbeschrijvingen

De Studiegids bevat een overzicht van cursusinformatie voor alle opleidingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (en andere faculteiten). De informatie in de Studiegids wordt jaarlijks, in juni, geactualiseerd. Bekijk het gedeelte Oudere Nederlandse Letterkunde in de Studiegids voor meer informatie.

Inschrijving, aanmelding en tentamens

Studieadvies en begeleiding

Iedere opleiding heeft een studiecoördinator. De studiecoördinator kent de opleiding volledig en kan je bijstaan bij eventuele problemen. Typische onderwerpen om te bespreken met je studiecoördinator zijn bijvoorbeeld studievoortgang en -vertraging en tentamenreglementen.

Afstudeerprocedures

MA studenten die klaar zijn om hun afstuderen aan te vragen dienen de afstudeerprocedure te volgen. Zie de website over afstuderen voor meer informatie over deze procedure, de MA-thesis en hoe je je bij Universiteit Leiden moet uitschrijven na het afstuderen.

Onderwijs- en examenregelingen en facultaire regelgeving

Alle rechten en plichten van studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen staan beschreven in reglementen. De meest belangrijke van deze zijn hieronder getoond. Deze lijst is niet uitputtend; meer informatie over reglementen kan hier in de toekomst geplaatst worden.

  • De Onderwijs- en examenregeling beschrijft de inhoud van je opleiding en de afstudeerrichtingen binnen de opleiding.
  • Aanmelding voor colleges, werkgroepen en tentamens is verplicht: zie de uSis aanmeldingsprocedure.
  • Het Studentenstatuut informeert studenten over wat ze kunnen verwachten van de Universiteit en wat de Universiteit van hen verwacht.
  • Er is een regeling om plagiaat tegen te gaan. Deze regeling geeft advies over de wijze van citeren en brongebruik.

Zie voor meer informatie het overzicht van facultaire regelingen.

Besturen, commissies en medezeggenschap

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen worden studenten vertegenwoordigd in de volgende besturen en commissies:

Een andere commissie die relevant is voor je studie, maar waarin studenten niet vertegenwoordigd worden, is de Examencommissie.

De samenstelling van de besturen en commissies vind je op de relevante websites van de opleiding Neerlandistiek / Dutch Studies.

Contact en medewerkers Oudere Nederlandse letterkunde

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016