Over het onderzoek

De Faculteit der Geesteswetenschappen verricht om de paar jaar een arbeidsmarktonderzoek onder Leidse afgestudeerden. Het onderzoek waar we in de campagne ‘Jouw vooruitzicht op werk’ naar refereren, vond in 2016 plaats.

Door de gekozen onderzoeksmethodiek, het aantal respondenten en de grote diversiteit in de respondentengroep geeft het onderzoek een juist en gevarieerd beeld, waardoor uitspraken over de gehele populatie gedaan kunnen worden.


Hoe zijn we te werk gegaan?

Alumni, afgestudeerd in de periode van januari 2012 t/m december 2015, zijn benaderd om deel te nemen aan een online onderzoek. Van de 3489 benaderde alumni vulden 1.092 de vragenlijst in.

Om te bepalen of de respondenten representatief waren is een non-responsanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat er geen reden is om aan te nemen dat er belangrijke verschillenbestaan tussen de non-respondenten en de respondenten binnen het onderzoek. De non-respondenten weken niet significant af van de respondenten op het gebied van het hebben van betaald werk, tevredenheid over de keuze van de opleiding en ontwikkeling van de loopbaan.

 
Laatst Gewijzigd: 14-10-2016